Demo GSM brány

Pro vývoj aplikací pro GSM povelování se mnohdy dostáváme do problému s finančními nároky, které si vyžádá odladění systému SMS povelů a zpráv. Problém je možné řešit simulací.

envelope Popis problému:

Při realizaci řídících aplikací, zvláště těch odloučených jsme často postaveni před problém včasného servisu, dohledu a monitorování systému. Daný problém je možné často řešit pomocí povelování a monitorování nejdůležitějších parametrů systému pomocí SMS zpráv a mobilního telefonu. Toto řešení však vykazuje poměrně velké počáteční náklady v době, kdy ještě ani nevíme zda bude zákazník takové řešení a náklady akceptovat. Proto je vhodné ukázat zákazníkovi řešení na simulátoru. StudioWin verze 7.400 a vyšší má integrován simulátor komunikačního modulu CA3 (realizuje SMS bránu) současně s asociací konfiguračního souboru s konfiguračním programem CA-Setup.

lightbulb Řešení:

Přístup k řešení problému ukazuje Obr1. Zde je zobrazen výřez z obrazovky prostředí StudioWin obsahující dvojici simulátorů. První z nich simuluje SMS bránu, druhý pak řídící automat kotelny.

faq_test_ca3_01

Obr.1 Výřez obrazovky prostředí StudioWin se simulátory

Simulátor SMS brány umožňuje simulovat oba směry komunikace. Pro směr z mobilního telefonu k síti automatů slouží tlačítko SMS. Po jeho stisku se objeví dialogové okno podle Obr. 2. Zde vyplníme telefonní číslo mobilního telefonu z něhož je zpráva odesílána (CA3 kontroluje telefonní číslo vůči svému telefonnímu seznamu) a současně napíšeme SMS zprávu ve tvaru, který předpokládá SMS brána (tvar zprávy definujeme v okně příchozí zprávy programu CA setup). Zprávu odešleme stiskem tlačítka OK.

faq_test_ca3_02

Obr. 2 Odesílání SMS zprávy do komunikátoru CA3

Po té co je zpráva odeslána provede simulátor její vyhodnocení a zpracování. V případě, že v předpisu zprávu je definována odpověď, vygeneruje simulátor text odpovědi a vytiskne ho na displej. Tuto situaci ukazuje Obr. 1 z popisovaného demonstračního příkladu.

faq_test_ca3_03

Obr. 3 Řízení vysílání více zpráv z vysílací dávky

Druhý směr SMS cesty je simulován obdobně. Rozdíl je však v tom, že generování zpráv vyvolává automat nastavení síťové proměnné na číslo dávky, která se má odvysílat. Pokud obsahuje vysílaná dávka pouze jedno spojení probíhá simulace stejně jako v předchozím případě tj. simulátor zformátuje odesílaný text a vytiskne ho na displej. Pokud je v dávce definováno více spojení vytiskne simulátor první zprávu tj. odsimuluje první spojení a simulaci zastaví. O tomto stavu informuje blikající kontrolka vedle tlačítka další v okně simulátoru viz. Obr. 3. Pokud tlačítko stiskneme provede se simulace dalšího spojení dávky a text tohoto spojení přepíše na displeji text spojení předchozího.

Realizace

Popisované řešení simulace je realizováno v demostračním příkladu "Demo GSM brány". Zdrojový kód realizuje příklad připojení kotelny na síť GSM z publikace CA-Setup. Simulátor komunikátoru typu CA3 slouží k simulaci sitě GSM, kde displej zobrazuje odesílané nebo přijímané zprávy SMS. Automat typu MPC simuluje řídící automat kotelny MPC303ZDA. Pomocí menu můžeme vyvolat poplachovou SMS zprávu tím, že položku "Dávka" nastavíme na hodnotu 1. Dalšími položkami menu můžeme nastavit hodnotu odesílaných teplot. Pokud chceme simulovat odeslání SMS zprávy z mobilního telefonu stiskeme na simulátoru modulu CA tlacicko SMS. Pak zadáme:

  • telefonní číslo +42060214188
  • zprávu +kotelna

Stiskneme tlačítko OK. Zpráva se odešle modulu CA3 a ten na základě konfiguračního souboru zprávu zpracuje a odešle odpoveď. Pokud chceme změnit množství a obsah zpráv, je nutné pomocí programu CA setup přepracovat konfigurační soubor kotelna.ca.

Soubor ke stažení: demo_gsm